GDPR Personuppgiftspolicy för Skabersjö Gods AB

Skabersjö Gods AB.s personuppgiftspolicy

1. Vem är Skabersjö Gods AB

 

I denna policy kallas Skabersjö Gods AB, Orgnr: 556396-7289 för GODSET och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för leverantören eller kunden. GODSET har även ett dotterbolag som producerar elkraft Skabersjö Vind AB 556523-9687

GODSET ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, eller annat sätt.

Godset går att nå på följande sätt:

Post: Skabersjö Gods AB, Skabersjö Slottsväg 132 23392 Svedala

Tel: 040-444000 E-post: hakan@skabab.com

Hemsida www.skabersjogods.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

 

Denna policy gäller för leverantörer och kunder åt Skabersjö Gods AB

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som GODSET samlar in och hur den används. GODSET agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

 

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att GODSET ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som leverantör eller kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

GODSET agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har GODSET ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

 

GODSET skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av GODSET:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på GODSET samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa GODSETS:s interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till GODSET utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller hyresansökningar där vi förbehåller oss rätten att spara dessa i 5 år.

5. Överföring av information

GODSET sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Skabersjö Gods AB har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
  • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och GODSET kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 040-444000 eller via e-post hakan@skabab.com

 

 

 

Personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen

Katgegorier av personuppgifter

Kategorier av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler/kundreskontra

Leverera varan/tjänsten

Kontakt, adress och faktureringsuppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden + 1 år

Besök på hemsidan

Analys och uppföljning

Cookie, IP-adress

Hemsidebesökare

Intresseavvägning

1-365 dagar

Arbetssökande specifik tjänst

Utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Kontaktuppgifter

Arbetssökande

Intresseavvägning

Under rekryteringsprocessen + ytterligare 6 månader

Arbetssökande spontanansökan

Utvärdera för eventuell rekrytering

Kontaktuppgifter

Arbetssökande

Samtycke

6 månader

Leverantörsreskontra

Köpa vara/tjänst

Faktureringsuppgifter

Leverantörer

Avtal, Rättslig förpliktelse

7 år

Kontakt via telefon

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontaktuppgifter,

Alla kategorier

Intresseavvägning + Avtal

5 år

Kontakt via mail, sociala media

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontakuppgifter

Alla kategorier

Avtal + Intresseavvägning

5 år